Taiji Quan Forme 48 – styles mixtes

Taiji Quan forme 48 (styles mixtes) – extrait